Odstúpenie od zmluvy


Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár použite jedine v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy.

V hlavičke zadajte svoje kontaktné informácie.

__________________________________________________________________________

 

 

TOMIDECOR, s.r.o.
rajdarcekovweb@gmail.com
Strojárenská 18
91101 Trenčín
IČO: 48296716

 

 

Vec
Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy číslo _________________________ (číslo objednávky), ktorú som uzatvoril/a dňa _______ - ________ - 20___ (dátum objednania alebo prijatia) prostredníctvom elektronického obchodu v www.rajdarcekov.sk

Kúpnu cenu vo výške ___________________ EUR, žiadam vrátiť v prospech bankového účtu číslo ______________________________ / _____________ (číslo účtu/kód banky).

 

S pozdravom

 

V ___________________________ dňa _______ - ________ - 20___

 

____________________________________ (vlastnoručný podpis v prípade listového doručenia)

 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením a to vyplnením formulára na stránke www .s-c.sk/odstupenie alebo napríklad listom zaslaným poštou na adresu TOMIDECOR, s.r.o., Strojárenská 18, 91101 Trenčín, alebo emailom: rajdarcekovweb@gmail.com.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy, a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.
Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo
po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Príslušný tovar nám zašlite alebo prineste na sklad, z ktorého bol tovar vyexpedovaný, prípadne po vzájomnej dohode na miesto, ktoré Vám určíme. Vrátenie je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie